Slapukai

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA
Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei MB „ELEKTRONIKOS TAISYKLA“, 304835075 rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo ir slapukų naudojimo politikoje. MB „ELEKTRONIKOS TAISYKLA“ naudoja informaciją, kurią pateikiate siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardas, elektroninis paštas, kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos
MB „ELEKTRONIKOS TAISYKLA“ jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per MB „ELEKTRONIKOS TAISYKLA“ Valdomas elektronines sistemas. MB „ELEKTRONIKOS TAISYKLA“ nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei MB „ELEKTRONIKOS TAISYKLA“ naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.
MB „ELEKTRONIKOS TAISYKLA“ vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:
1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais
2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai
3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai
4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali
Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis MB „ELEKTRONIKOS TAISYKLA“ įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.
Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
1. Apdoroti Jūsų užklausas;
2. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus;
3. Esant slapukams jie naudojami: klientų identifikavimui, užklausų skaičiui riboti

Asmens teisės
Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:
1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;
2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;
3. MB „ELEKTRONIKOS TAISYKLA“, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu info@efix.lt;
4. MB „ELEKTRONIKOS TAISYKLA“ Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu info@efix.lt.

Baigiamosios nuostatos
Esminiai šios Privatumo ir slapukų naudojimo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. MB „ELEKTRONIKOS TAISYKLA“ gali pakeisti šią Privatumo ir slapukų naudojimo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo ir slapukų naudojimo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@efix.lt.
Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2022-07-13.

PRIVACY AND COOKIE POLICY
By using this web site, you give your consent to the company MB „ELEKTRONIKOS TAISYKLA“, 304835075 to collect and use your personal data as defined by this Privacy and cookie Policy. MB „ELEKTRONIKOS TAISYKLA“ uses the information you provide by sending us requests, including: Name, e-mail, Other Contact Details (all together – Personal Data) to properly manage your orders / queries.

General provisions
MB „ELEKTRONIKOS TAISYKLA“ by no means sells or transmits your Personal Data to any third party without your express permission. No third party can offer you goods or services via MB „ELEKTRONIKOS TAISYKLA“ electronic systems. MB „ELEKTRONIKOS TAISYKLA“ Will not use your Personal Data for direct marketing purposes. If MB „ELEKTRONIKOS TAISYKLA“ would use your personal data for direct marketing purposes, you should always agree with it and have an option to cancel it.
MB „ELEKTRONIKOS TAISYKLA“ follows these basic principles of personal data processing:
1. Personal data is collected for specified and legitimate purposes;
2. Personal data shall be processed accurately and fairly;
3. Personal data is processed lawfully;
4. All information about processed personal data is confidential;
Managing and protecting your personal data MB „ELEKTRONIKOS TAISYKLA“ implements organizational and technical measures that ensure the protection of personal data against accidental or unlawful destruction, alteration, disclosure, as well as any other unlawful handling. Personal data are processed in accordance with the 2016 April 27 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.
Personal data is collected and processed for the following purposes:
1. Process your queries;
2. For direct marketing purposes – by getting agreement only by giving the opportunity to refuse and cancel.
3. Cookies are used for this purpuse (if used): customer identification, to limit the number of requests

Personal rights
By allowing to manage your personal data, you are entitled to:
1. Require correction, destruction or suspension of the processing of your personal data when data is processed without complying with this and other laws;
2. Disagree with the processing of his personal data;
3. MB „ELEKTRONIKOS TAISYKLA“, upon receipt of your application for the processing of personal data, will provide you with a response within 30 calendar days of your request. Only requests for the processing of your personal data submitted by e-mail are considered. Mailed to info@efix.lt;
4. MB „ELEKTRONIKOS TAISYKLA“ Members / Clients have the right to request the transfer or cancellation of information related to their payment history and the information they provide. Such requests will be processed within 30 days. From e-mail receipt mail by info@efix.lt.

Final Provisions
Substantial changes to this Privacy and cookie Policy are sent to members by email. MB „ELEKTRONIKOS TAISYKLA“ may change this Privacy and cookie Policy without prior notice. If you have questions about our Privacy and cookie Policy, you can contact us at any time by e-mail: info@efix.lt.
The date of the last update of this document is 2022-07-13.

Slapukų naudojimo informacija

Jūsų privatumas mums yra labai svarbus, todėl norime suteikti daugiau informacijos apie privatumą ir slapukų (angl. cookies) naudojimą www.efix.lt svetainėje.

Kas yra slapukas?

Slapukais vadinami informacijos elementai, perkeliami iš interneto svetainės į jūsų kompiuterio standųjį diską. Tai nedideli informacijos failai, kurie leidžia interneto svetainėms išsaugoti ir vėl pasiekti informaciją apie naudotojo naršymo įpročius.

Slapukus naudoja dauguma interneto svetainių, nes jie yra viena iš daugybės priemonių, kurios padeda pritaikyti interneto turinį prie naudotojų poreikių.  Slapukai leidžia interneto svetainėms teikti prie naudotojų poreikių pritaikytas paslaugas (pavyzdžiui, įsimenant prisijungimo duomenis, išlaikant pirkinius pirkinių krepšelyje arba rodant tik konkretų naudotoją dominantį turinį).

Slapukų būna skirtingų: laikinieji slapukai (arba seanso slapukai) – pašalinami, kai užveriama naršyklė; nuolatiniai slapukai – nepašalinami ir lieka tol, kol pašalinami aktyviais veiksmais arba kol baigiasi jų galiojimas.

Kaip pašalinti slapuką?

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Galite naršyklėje slapukus išjungti, bet žinokite, kad jeigu taip padarysite, galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos, kad interneto svetainė veiktų kaip dera. Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje http://www.aboutcookies.org/, kur rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.

Slapukų tipai

Būtinieji slapukai: tokie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte žvalgytis po interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių interneto svetainės sričių.  Be šių slapukų negalėtų būti jūsų pageidaujamos paslaugos, pavyzdžiui, pirkimo internetu.

Veikimą gerinantys slapukai: šie slapukai renka informaciją apie tai, kai naudotojai naudojasi tam tikra interneto svetaine, pavyzdžiui, kurie puslapiai lankomi dažniausiai ir ar lankytojai iš tinklalapių gauna klaidų pranešimų.  Šie slapukai nerenka informacijos, leidžiančios atpažinti svetainės lankytoją.  Visa šių slapukų renkama informacija yra bendrojo pobūdžio, todėl anoniminė.  Ji naudojama tik svetainės veiklai pagerinti.

Funkciniai slapukai: šie slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti jūsų pasirinktus dalykus (tokius, kaip jūsų vardas, kalba ar regionas) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas.  Šių slapukų renkamą informaciją galima padaryti anoniminę, be to, jie negali stebėti jūsų naršymo veiklos kitose interneto svetainėse.

Tiksliniai arba reklaminiai slapukai: šie slapukai naudojami tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų būti įdomūs būtent jums ir atitikti jūsų interesus.  Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių ir kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.

Svetainėje www.efix.lt naudojami slapukai: 

_ga Leidžia nustatyti naudotoją. Iki 2 metų
_gat Naudojami užklausų skaičiui riboti Iki 24 val.
_gid Leidžia nustatyti naudotoją. Iki 24 val.